ప్రాంతీయ పార్టీల బలం జాతీయ పార్టీల ఆలోచనలు - Tolivelugu