మా డ్రెస్! మా ఇష్టం !!

లేచింది మహిళాలోకం..దద్దరిల్లింది కాలేజీ యాజమాన్యం. ఇది నేటి కాలేజీ యువతుల బృందగానం. ఎందుకంటే నేటి కాలేజీ గరల్స్ ఆంక్షల్ని అంగీకరించరు. ఎంత క్రమశిక్షణ కలిగిన కళాశాల అయినా మేము మాస్వేచ్ఛను వదులుకోము..ఇదీ నేటితరం వాదం. హైదరాబాద్ బేగంపేట సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజీ…