కోసి ఉప్పు కారం పెట్టమంటే.. మేకను కోసి వండిపెడుతున్నారు - Tolivelugu